Skip to main content

Žiadosť o vydanie predplatenej parkovacej karty

  * - povinný údaj

  Informácie o žiadateľovi

  Meno a priezvisko / obchodný názov*

  Adresa / sídlo*

  Telefonický kontakt*

  Emailová adresa*

  IČO (vyplňte len v prípade, ak je to relevantné)

  DIČ (vyplňte len v prípade, ak je to relevantné)

  IČ DPH (vyplňte len v prípade, ak je to relevantné)

  Informácie o parkovaní

  Druh parkovacej karty*


  Uvedené ceny sú s 20% DPH.

  Spôsob úhrady*


  Platba v hotovosti sa realizuje v sídle prevádzkovateľa v lehote do 14 dní od odoslania žiadosti. Kontaktné údaje

  Pri platbe bankovým prevodom bude na Vami uvedenú emailovú adresu zaslaná faktúra so splatnosťou 14 dní.

  Evidenčné číslo vozidla*

  Platnosť parkovacej karty od*


  Platnosť parkovacej karty začína najskôr dňom nasledujúcim po dni úhrady v hotovosti do pokladne, alebo pripísania príslušného poplatku na bankový účet prevádzkovateľa.

  Podmienky vydania parkovacej karty

  Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach prevádzkovateľa. Rozsah možností dočasného parkovania na základe parkovacej karty závisí od typu parkovacej karty a jej územnej platnosti. Predplatená parkovacia karta má formu elektronického záznamu v databáze parkovacích kariet vedenej v informačnom systéme prevádzkovateľa.

  V prípade, ak žiadateľ neuhradí poplatok za parkovaciu kartu v lehote do 14 dní od odoslania žiadosti/doručenia faktúry, prevádzkovateľ takúto žiadosť odmietne.

  Záverečné potvrdenie

  Súhlas so spracovaním osobných údajov*

  Súhlas s prevádzkovým poriadkom*