Skip to main content

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na jedno posuvné stanovište taxislužby

  * - povinný údaj

  Informácie o žiadateľovi

  Meno a priezvisko / obchodný názov*

  Názov taxislužby*

  Počet vozidiel taxislužby*

  Adresa / sídlo*

  Korešpondenčná adresa*

  Telefonický kontakt*

  Emailová adresa*

  IČO*

  DIČ

  IČ DPH

  Informácie o parkovaní

  Dĺžka trvania nájomnej zmluvy*


  Uvedené ceny sú s 20% DPH.

  Nájomná zmluva sa vždy uzatvára najviac na jeden rok, a to do 30.11. príslušného kalendárneho roka. Konečná zmluvná cena bude prípadne alikvotne znížená.

  Spôsob úhrady*


  Platba v hotovosti sa realizuje v sídle prevádzkovateľa pri podpise nájomnej zmluvy. Kontaktné údaje

  Pri platbe bankovým prevodom bude na Vami uvedenú emailovú adresu po podpise zmluvy zaslaná faktúra so splatnosťou 14 dní.

  Začiatok platnosti nájomnej zmluvy od*


  Platnosť nájomnej zmluvy začne najskôr dňom nasledujúcim po dni úhrady v hotovosti do pokladne, alebo pripísania príslušného poplatku na bankový účet prevádzkovateľa.

  Podmienky uzavretia nájomnej zmluvy

  Nájomnú zmluvu možno uzavrieť len s takým subjektom, ktorý má ku dňu podpísania takejto zmluvy platnú koncesiu na prevádzkovanie taxislužby a zároveň vydané Rozhodnutie o určení stanovišťa taxislužby Mestom Bánovce nad Bebravou. Kópie uvedených dokladov je nájomca povinný predložiť pred podpisom zmluvy.

  V prípade, že nájomca bude parkovať na vyhradených parkovacích miestach súčasne viac ako jedným motorovým vozidlom aj po opakovanom upozornení prenajímateľa, bude toto konanie považované za hrubé porušenie nájomnej zmluvy a prenajímateľ môže od zmluvy jednostranne odstúpiť s okamžitou platnosťou. Alikvotná časť už uhradeného nájomného bude nájomcovi vrátená rovnakou formou, ako bolo nájomné uhradené.

  Záverečné potvrdenie

  Súhlas so spracovaním osobných údajov*

  Potvrdenie splnenia podmienok pre uzatvorenie nájomnej zmluvy*