Skip to main content

V uplynulých týždňoch sa v Športovom areáli Dubnička odstránili prekážky využívané prevažne deťmi a mládežou pri skateboardovaní, zjazde na bicykloch alebo kolobežkách. Dôvodom bol ich nevyhovujúci stav a vysoké riziko úrazov.

Správca športového areálu, ktorým je Správa majetku mesta, nechal vypracovať posudok o stave úrovne bezpečnosti skateboardových prekážok odborne spôsobilej osobe v oblasti zariadení detských ihrísk a exteriérových fitness zariadení. V posudku sa uvádza, že predmetné drevené skateboardové prvky sú v katastrofálnom stave a hrozí nebezpečenstvo ťažkých úrazov. Z tohto dôvodu bolo nutné jednotlivé prvky demontovať.

V ďalších krokoch Správa majetku mesta vypracuje návrh osadenia nových skateboardových prekážok spolu s predbežnou obstarávacou cenou. Mesto Bánovce nad Bebravou potom v závislosti od svojich finančných možností alebo možností získania mimorozpočtových zdrojov zaradí vybudovanie nových prvkov do plánu investícií.

Pridať komentár